ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH Dairy Vi?t Nam > S?n ph?m >Viên kh? trùng n??c BlueVet
C?ng ty TNHH Dairy Vi?t Nam
Chi ti?t s?n ph?m
Viên kh? trùng n??c BlueVet
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

Cách dùng : Hòa tan 01 viên BlueVet /1 lít n??c, dùng ?? nhúng v? sinh vú bò tr??c và sau khi v?t s?a.

 

Công d?ng :

-         Gi?t ch?t 99.99% vi trùng  trong vòng 5 phút

-         Hi?u qu? trong vi?c phòng ch?ng b?nh viêm vú bò.

-         Không ??c h?i

-         Không gây kích ?ng

-         Thân thi?n v?i môi tr??ng 

B?o qu?n :

-         Trong vòng 02 n?m

-     N?i khô ráo, thoáng mát, tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i không khí (có th? gây b?c h?i)

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH Dairy Vi?t Nam
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:04.38242222
 • Fax:04.39352340
 • Email:dairyvietnam@gmail.com
 • trang web:www.dairyvietnam.com
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:15 Hàng v?i, P. Ly Thái T?, Q. Hoàn Ki?m, Hà N?i
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
横财来的十大征兆