ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >K?o cao c?p 5 màu
C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
Chi ti?t s?n ph?m
K?o cao c?p 5 màu
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

K?o l?c b?, k?o l?c ?i?u, k?o l?c v?ng, k?o v?ng ?en, k?o v?ng tr?ng...t?t c? ???c làm t? nguyên li?u cao c?p cùng công ngh? tiên ti?n v?i thi?t k? l?ch s?, hi?n ??i mà truy?n th?ng

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:0439274114
 • Fax:0439274114
 • Email:banhkeobaominh@gmail.com
 • trang web:http://www.banhbaominh.com/
 • qu?c gia/l?nh th?:Korea
 • ??a ch?:12 & 16B Hàng Than, Trung tr?c, Ba ?ình, Hà N?i
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
横财来的十大征兆