ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
??ng nh?p. |??ng ky C?ng Ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Qu?nh Thiên Phát > S?n ph?m >BKC 80%(Benzalkonium Chloride), Nguyên li?u x? ly n??c nu?i th?y s?n, di?t khu?n
C?ng Ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Qu?nh Thiên Phát
Chi ti?t s?n ph?m
BKC 80%(Benzalkonium Chloride), Nguyên li?u x? ly n??c nu?i th?y s?n, di?t khu?n
Category:
Spec:
Packing:
Usage:
Xem chi ti?t

 BKC – 80%

Thành ph?n:

(Benzalkonium Chloride)

Công d?ng:

- X? lý n??c trong khi nuôi tôm. Phòng và tr? hi?u qu? các tác nhân gây b?nh

   nh?: vi khu?n, vi rút, n?m, nguyên sinh ??ng v?t.   

- Di?t khu?n, n?m m?c, tr? b?nh phát sáng.

- Ng?a và x? lý các b?nh do vi khu?n gây ra trên thân tôm: ??t râu mòn ?uôi,

  ?óng nh?t, vàng mang, ?en mang. Kích thích tôm l?t xác theo ?úng chu k?.

H??ng d?n s? d?ng:

 Dùng 0.6 lít cho 1000m2, ?? sâu 1-1.5m.

Xu?t x?: ?n ??, Trung Qu?c, Anh

Basic Product Details
 • Production Capacity: per
 • Delivery Time:
 • Min.Order Quantity:  
 • Port:
 • Payment Terms:
 • Main Markets:
Th?ng tin liên h?
 • C?ng ty:C?ng Ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Qu?nh Thiên Phát
 • liên h?:
 • ?i?n tho?i:08.66842347
 • Fax:
 • Email:quynhthienphat.vn@gmail.com
 • trang web:
 • qu?c gia/l?nh th?:China
 • ??a ch?:1/165B Nguy?n V?n Quá, Kp5, Ph??ng ??ng H?ng Thu?n, Q.12
 • m? vùng:
g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
 
ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
横财来的十大征兆