ID thành viên: Ma?t kha?u:
  ??ng ky
Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
Local Site: Global Trung qu?c Nh?t B?n Hàn Qu?c Nga Vi?t Nam Pháp Tay Ban Nha ?n ?? ??c Y
ngày c?p nh?t: Trang ch? >Cung c?p
korean rice cake
th? lo?i:Th?c ph?m và n??c gi?i khát/ph?c v? ?n u?ng
  • th?i gian g?i:2019-07-18 01:47:27
  • Th?i gian h?t h?n:6 months
  • S? l??ng:
  • ??c ?i?m k? thu?t:???c ?óng gói
  • ?i?u kho?n thanh toán:
Chi ti?t s?n ph?m
h? s? c?ng ty
Danh sách s?n ph?m
liên h?
0901260816
Th?ng tin liên h?
c?ng ty TNHH bánh g?o Ha và Ha
[Vietnam]
liên h?: 0901260816
??a ch?:
197/97 Tho?i Ng?c H?u, Ph??ng Phú Th?nh, Qu?n Tan Phú, Thành ph? H? Chí Minh
?i?n tho?i: 0903-714-000
Fax:
Http:
E-mail:quan@tteokbokki.vn