ID thành viên: Ma?t kha?u:
  ??ng ky
Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
Local Site: Global Trung qu?c Nh?t B?n Hàn Qu?c Nga Vi?t Nam Pháp Tay Ban Nha ?n ?? ??c Y
ngày c?p nh?t: Trang ch? > C?n mua

Th?c ph?m ch?c n?ng

Th? lo?i:Thu?c,d??ng sinh
  • th?i gian g?i:2015-10-29 01:52:59
  • Th?i gian h?t h?n:6 months
  • S? l??ngkh?ng
  • ??c ?i?m k? thu?t:kh?ng
  • ?i?u kho?n thanh toán:
Chi ti?t s?n ph?m
h? s? c?ng ty
Danh sách s?n ph?m
liên h?
Tr? s? chính : S? 2 A- Ph? Lý Bôn- Ph??ng Ti?n Phong – Thành ph? Thái Bình Ch? t?ch H?QT kiêm giám ??c: Nguy?n V?n Kh?i ?i?n tho?i PKD: 036.3641546      PTCHC: 036.3644215   Fax:...
Th?ng tin liên h?
C?NG TY C? PH?N TH??NG M?I D??C VTYT KH?I Hà
[Vietnam]
liên h?:
??a ch?:

?i?n tho?i: 84-36-3644215
Fax:84-36-3641548
Http:
E-mail:khaihapharco@gmail.com